تصویرگری تصویرسازی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تصویرگری تصویرسازی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر در تلویزیون

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر در تلویزیون” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۴۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
75,000 ریال توضیحات

عناصر بصری درگرافیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “عناصر بصری درگرافیک” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

تاریخچه هنر گرافیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “امپرسیونیسم (دریافت گری)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات
ارسال