بررسی اثر حلالها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N-آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی اثر حلالها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N-آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات
ارسال