هنرهای سنتی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنرهای سنتی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

موسیقی چیست؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ماهیت تصویر و اندیشه” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

هنرقلمکاری در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنرقلمکاری در ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۶۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

هنر چیست؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر چیست؟” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۵۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

هنر بازیگری

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر بازیگری” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

مفهوم هنر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مفهوم هنر” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

تاریخچه هنر گرافیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “امپرسیونیسم (دریافت گری)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات
ارسال