کیفیت ادراک وجود پارمیندس و هراکلتیوس

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کیفیت ادراک وجود پارمیندس و هراکلتیوس” را در موضوع “فلسفه” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۲۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
150,000 ریال توضیحات
ارسال