نقاشی در ایران (از دیروز تا امروز)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقاشی در ایران (از دیروز تا امروز)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

هنر اصیل ایرانی(سفالگری و نقوش روی سفال)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر اصیل ایرانی(سفالگری و نقوش روی سفال)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۸۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

اصول نقاشی ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اصول نقاشی ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۲صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

من ری (نقاش خواب ها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد الکترونیک – قدرت مدارهای برشگر چرخان” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

نقاشی در اکسپرسیونیسم

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقاشی در اکسپرسیونیسم” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۵ صفحه A4 به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
60,000 ریال توضیحات
ارسال