موسیقی چیست؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ماهیت تصویر و اندیشه” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

هنر(موسیقی و خطاطی)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر(موسیقی و خطاطی)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

جایگاه موسیقی سنتی در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “جایگاه موسیقی سنتی در ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۹ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

تعریف موسیقی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تعریف موسیقی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

موسیقی هنر ایرانی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “موسیقی هنر ایرانی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

طبقه بندی سازهای موسیقی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “طبقه بندی سازهای موسیقی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

موسیقی هندی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “موسیقی هندی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۱ صفحه A4 و به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات
ارسال