طرحی نو در اندازیم

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “طرحی نو در اندازیم” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

نقش آموزش و پرورش در تربیت

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقش آموزش و پرورش در تربیت” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۰۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۹۱ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
70,000 ریال توضیحات

اگر هدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اگر هدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۷ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه” را در موضوعات “فرهنگ و تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
45,000 ریال توضیحات

کتاب سوزی ایران و مصر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کتاب سوزی ایران و مصر” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: , ,
25,000 ریال توضیحات

فلسفه ویتگنشتاین

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فلسفه ویتگنشتاین” را در موضوع “فرهنگ و فلسفه” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۷۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: , ,
90,000 ریال توضیحات