هنر اصیل ایرانی(سفالگری و نقوش روی سفال)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر اصیل ایرانی(سفالگری و نقوش روی سفال)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۸۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

هنرسفالگری در دوره سلجوقیان

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنرسفالگری در دوره سلجوقیان” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات