روش های موجود فرآوری “کانی آلونیت” در گذشته و حال

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “روش های موجود فرآوری “کانی آلونیت” در گذشته و حال” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۹ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

فلزات سنگین

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فلزات سنگین” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۹ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات

کانی شناسی و عناصر نادر خاکی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کانی شناسی و عناصر نادر خاکی” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

فلز سرب

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فلز سرب” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۹ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات

نقش تصاویر ماهواره‌ای به عنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقش تصاویر ماهواره‌ای به عنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۹۶صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

زمین های تقویت شده

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “زمین های تقویت شده” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۹صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات

مراحل مختلف آزمایش خاک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مراحل مختلف آزمایش خاک” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات
ارسال