بررسی رابطه میان موضوع و نوع ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی ــ اسلامی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی رابطه میان موضوع و نوع ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی ــ اسلامی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

عوامل موثر در انتخاب رنگ

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “عوامل موثر در انتخاب رنگ” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

تاریخچه رنگ و رنگرزی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تاریخچه رنگ و رنگرزی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۱۶صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

رنگ در تاریخ ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “رنگ در تاریخ ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۱۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات
ارسال