فناوری استخراج معدن

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فناوری استخراج معدن” را در موضوع “زمین شناسی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات

راه و ترابری (راه زمینی)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “راه و ترابری (راه زمینی)” را در موضوعات “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

اداره فنی و تجهیزات شرکت فرودگاه های کشور

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اداره فنی و تجهیزات شرکت فرودگاه های کشور” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

طراحی فرودگاه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “طراحی فرودگاه” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات
ارسال