فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۶۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات
ارسال