تعمیر تلویزیون (تیونرها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تعمیر تلویزیون (تیونرها)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات
ارسال