تخمین توابع ترمودینامیکی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تخمین توابع ترمودینامیکی محلولهای مائی (نظری- تجربی)” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات
ارسال