تعمیر تلویزیون (تیونرها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تعمیر تلویزیون (تیونرها)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن” را در موضوع “الکترونیک و فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۶۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
90,000 ریال توضیحات

آیین نامه آموزشی شرکت صنایع الکترونیک ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “آیین نامه آموزشی شرکت صنایع الکترونیک ایران” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات
ارسال