سنتز لیگاند

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “سنتزلیگاند ” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

کنترل کیفیت و تولید محصولات داروئی – بهداشتی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ کنترل کیفیت و تولید محصولات  داروئی – بهداشتی ” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۹۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

تولید اسید سیتریک از کاه گندم به روش تخمیر حالت جامد

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تولید اسید سیتریک از کاه گندم به روش تخمیر حالت جامد” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۹۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

خواص متالورژیکی پوشش ها

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “خواص متالورژیکی پوشش ها” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

ویژگیهای پرتو X (پرتونگاری)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ ویژگیهای پرتو X(پرتونگاری)” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۶۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

آشنایی به وسایل اندازه گیری

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “آشنایی به وسایل اندازه گیری” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظریدر آزمایشگاه” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

اکسایش بنزیل

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اکسایش بنزیل” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

کاربرد کاتالیزورهای متخلخل در صنایع شیمیایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد کاتالیزورهای متخلخل در صنایع شیمیایی” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال