راه و ترابری (راه زمینی)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “راه و ترابری (راه زمینی)” را در موضوعات “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

اداره فنی و تجهیزات شرکت فرودگاه های کشور

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اداره فنی و تجهیزات شرکت فرودگاه های کشور” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

طراحی فرودگاه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “طراحی فرودگاه” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات
ارسال