شرحی پیرامون شاهنامه فردوسی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “شرحی پیرامون شاهنامه فردوسی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع: ,
40,000 ریال توضیحات

کتاب سوزی ایران و مصر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کتاب سوزی ایران و مصر” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: , ,
25,000 ریال توضیحات

مکتب تربیتی امام خمینی (ره)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مکتب تربیتی امام خمینی (ره)” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۵۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
50,000 ریال توضیحات

فلسفه ویتگنشتاین

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فلسفه ویتگنشتاین” را در موضوع “فرهنگ و فلسفه” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۷۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: , ,
90,000 ریال توضیحات
ارسال