ابر رسانایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ابر رسانایی” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
1000 تومان توضیحات

تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
3000 تومان توضیحات

کاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
2500 تومان توضیحات

انفجار انرژی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “انفجار انرژی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۵۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
4000 تومان توضیحات

مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۷ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
1500 تومان توضیحات

نفت خام

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نفت خام” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۵۶ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
4000 تومان توضیحات

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی (کاربرد الکترونیک قدرت)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی (کاربرد الکترونیک قدرت)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
2500 تومان توضیحات

تعمیر تلویزیون (تیونرها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تعمیر تلویزیون (تیونرها)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
5000 تومان توضیحات

علم الکترونیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “علم الکترونیک” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
3000 تومان توضیحات

مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مفهوم بیکاری و اشتغالزای” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۹ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
2000 تومان توضیحات
مطالب قدیمی تر




ارسال