هنرقلمکاری در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنرقلمکاری در ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۶۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
50,000 ریال توضیحات

هنرسفالگری در دوره سلجوقیان

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنرسفالگری در دوره سلجوقیان” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
35,000 ریال توضیحات

هنر چیست؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر چیست؟” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۵۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
45,000 ریال توضیحات

فلسفه زیبایی شناسی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “فلسفه زیبایی شناسی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
35,000 ریال توضیحات

میزان مشارکت و محرومیت زنان در حوزه های مختلف هنر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “میزان مشارکت و محرومیت زنان در حوزه های مختلف هنر” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۵۶صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
45,000 ریال توضیحات

هنر بازیگری

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر بازیگری” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
55,000 ریال توضیحات

تعریف موسیقی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تعریف موسیقی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است

موضوع:
برچسب: , , , ,
35,000 ریال توضیحات

عناصر بصری درگرافیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “عناصر بصری درگرافیک” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
15,000 ریال توضیحات

اصول نقاشی ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اصول نقاشی ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۲صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
30,000 ریال توضیحات

متون فیلم برداری وتصویر برداری

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “متون فیلم برداری وتصویر برداری” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۶۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
50,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال